2023-08-29 (00:00:00) | เข้าชม 213 ครั้ง

“กำลังใจพาก้าวสู่บันไดฝัน” โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14 โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ

 

“กำลังใจพาก้าวสู่บันไดฝัน”

โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14

โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย และรองประธานกรรมการมูลนิธิกำลังใจ นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล ให้เกียรติในพิธีเปิดการสอบแข่งขัน “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 14 ที่มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดทำโครงการเชิงวิชาการนี้อย่างต่อเนื่อง หลังจากระงับการจัดไป 3 ปี เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19  มูลนิธิกำลังใจยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพดีขึ้นมาอย่างต้อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ให้มีประสบการณ์

การเรียนรู้ใหม่ๆในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ และสามารถนำผลการทดสอบทางวิชาการนี้ ไปพัฒนาทักษะสานต่อความฝันของตนให้สอดรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  การกลับมาในปีนี้ นอกจากจะคงคุณภาพการออกข้อสอบเชิงวิชาการ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ทางโครงการยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีหลายภาคส่วน อาทิ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ให้เกียรติมาร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการทดสอบแข่งขัน

นอกจากนั้นมูลนิธิกำลังใจยัง        มุ่งส่งเสริมมิติด้านคุณธรรมกับเยาวชน โดยเพิ่มทุนการศึกษาเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้ เพื่อให้กำลังใจ และเชิดชูเกียรตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความรู้ คู่ความดี มีศีลธรรม จิตสำนึกสาธารณะ ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างเป็นนิสัย ทางมูลนิธิให้การยกย่อง มอบรางวัล “เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม”   ซึ่งผู้ชนะเลิศปีนี้คือ นายณัฐพล ทรัพย์ขำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเฉลิม-   พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร