มอบที่นอนจำนวน 1,500 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร