มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนแป๊ะกง จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางโทรัด จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนสันดาบ จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนท้ายตลาด จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนแคราย จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนหลักห้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนศรีสุข จ.สมุทรสาคร